Abstrakt:

Med henblik på at bruge larver af melbillen Tenebrio molitor til effektivisering af komposteringsprocessen, blev det i dette forsøg undersøgt, hvorledes det organiske affalds fugtighedsgrad påvirker T. molitors vækstrate, dødelighedsprocent og metaboliserings-effektivitet.

Larver af T. molitor blev således opdrættet på organisk affald af varierende fugtighedsgrad. To forsøgsgrupper og en kontrolgruppe med hver tre replikater, blev opstillet. Forsøgsgrupperne blev opdrættet på organisk affald, med henholdsvis 100 % og 50 % naturlig fugtighed, mens kontrolgruppen blev opdrættet på hvedeklid og havde adgang til vand i form af et vådt stykke papir.

10 gange over en periode på 31 dage, blev larverne talt og vejet. Desuden blev mediet vejet og fugtighedsgraden målt.

Resultater: Der var tendens til sammenhæng mellem T. molitors vækstrate og mediets fugtighedsgrad, således at tilvæksten steg og faldt sammen med fugtighedsgraden.Mellem T. molitors dødelighedsprocent og mediets fugtighedsgrad, var det ikke muligt at påvise nogen sammenhæng. Derudover omsatte T. molitor mere medie i forsøgene på organisk affald end i kontrolforsøget med hvedeklid, men de tog signifikant mindre på i vægt og udviklede sig langsommere.

 

Download rapporten

 

Læs rapporten nedenfor: (Ikke kompatibel med mobiltelefoner)

Abstrakt:

Dette projekt omhandlede den kannibalistiske adfærd hos det herbivore insekt, Tenebrio molitor, Linné, 1758, som blandt andet er beskrevet i reviewet ’Causes and consequences of Cannibalism in Noncarnivorous Insects’ (Richardson et al., 2010).

I projektet blev det undersøgt, om forskellige miljømæssige påvirkninger kunne fremprovokere den kannibalistiske adfærd hos larver af T. molitor. I første del af forsøget blev larverne udsat for variationer inden for fire forskellige parametre; populationstæthed, temperatur, vandtilgængelighed samt fødekvalitet.Populationstæthed blev herefter udvalgt som den ene parameter til videre undersøgelse i anden del af forsøget.

Yderligere blev en ny parameter; fødemængde valgt. Hele forsøget blev hermed designet med henblik på at kunne udføre envejs og tovejs ANOVA tests på resultaterne.

Der blev ikke fundet signifikant forskel med henblik på, at formindsket fødemængde skulle føre til forøget kannibalistisk adfærd. Der blev observeret flest tilfælde af kannibalistisk adfærd ved en populationstæthed på 60 larver i forhold til 20 og 40 larver og derved påvist højere grad af kannibalistisk adfærd ved høj populationstæthed.

 

Download rapporten

 

Læs rapporten nedenfor: (Ikke kompatibel med mobiltelefoner)