Abstrakt:

Det er blevet undersøgt hvilken effekt forskellige isoleringstykkelser, henholdsvis 0, 1,2, 2,4 samt 3,6 cm, havde på varmeudviklingen i kulturbeholdere med larver af Tenebrio molitor, samt hvordan de forskellige temperaturer påvirkede væksten og dødeligheden i de forskellige populationer.

Dette blev undersøgt som et led i udviklingen af et simpelt affaldshåndteringssystem, til recirkulering af organisk affald. Tenebrio molitor kan i et sådan system omdanne organisk affald, af forskellige typer, til brugbare næringsstoffer. Disse kan efterfølgende fungere som supplement til f.eks. sojaproteiner eller fiskemel i foder til f.eks. kyllinger og svin. Eksperimentet forløb over en periode på 44 dage, med tre replikater i hver isoleringsgruppe.

Larverne af Tenebrio molitor blev holdt på hvedeklid. Resultaterne viste, at der var en stærk positiv sammenhæng imellem isoleringstykkelser og temperaturudvikling i kulturbeholderne, R2 = 0,9076 (P = ˂ 0,001), hvor isolering med 3,6 cm havde det største gennemsnit på 25,7 °C over hele forsøgsperioden og 0 cm isolering det laveste gennemsnit på 23,5 °C. De andre isoleringstykkelser lå med gennemsnitlige værdier der imellem. Det blev fundet at der var signifikans imellem temperaturudviklingen ved de forskellige isoleringstykkelser (P = 0,000).

Problemer med meget væske i kulturbeholderne, samt en stor udvikling af kondensvand inde i beholderne, bevirkede at det ikke var muligt at se noget klart mønster mellem temperaturudvikling, vækst og dødelighed. Resultaterne fra vores data indikerer at der kan ligge et potentiale i at udnytte den metaboliske varme som Tenebrio molitor udvikler under omsætning af føde til f.eks. at hæve omsætningsraterne i et affaldssystem og at fugtighed er en afgørende faktor i et sådan system. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at se effekterne af varme og fugt på populationsudviklingen af Tenebrio molitor under omsætning.

 

Download rapporten

 

Læs rapporten nedenfor: (Ikke kompatibel med mobiltelefoner)

Abstrakt:

Udnyttelse af makro-eller mikro-organismer inden for teknologi, videnskab og teknik er i udvikling. Organismer gør nytte i en økologisk sammenhæng, men kan også være en hjælp i tekniske henseender. Medicin, vand eller affald er relevante eksempler, hvor organismer er involveret. Organismer kan hjælpe med at opbygge innovative processer og
markant forbedre effektiviteten. Derfor er viden om biologi, fysiologi og biokemi
særligt nyttigt.

Dette projekt blev gennemført med henblik på at se, om forskellige diæter har en indvirkning på Tenebrio molitor's adfærd i forhold til fødeindtag. For at undersøge dette, blev der foretaget eksperiment i laboratoriet. Små larver blev opsamlet fra den eksisterende laboratorie kultur, først og fremmest de blev opdrættet på det samme medie (ren hvedeklid), senere blev de opdelt i fem serier. Hver serie repræsenterede et forskelligt miljø til opdrætning (tilsætning af forskellige mængder af kasein til hvedeklid).

Vi kunne konkludere at dødeligheden ikke afskilte sig signifikant fra andre serier ved at undlade at tilføje yderligere vand til mediet. Det ser dog ud til at der er en sammenhæng mellem aktiv optagelse af vand fra luften og stofskifte aktiviten. Tilføjelsen af protein påvirkede også larvernes stofskifte, vækst og dødelighed.

For en bedre forståelse af de mulige sammenhænge mellem alle disse processer, bør yderligere eksperimenter udføres; sandsynligvis også med replikater for at opnå statistisk signifikant forskellige resultater.

Først og fremmest vil den generelle viden om Tenebrio molitor og insektets ernæring blive beskrevet; dernæst vil materialer og metoder som anvendes i eksperimentet blive forklaret. I tredje del vil resultaterne blive præsenteret og diskuteret, hvilket munder ud i den endelige konklusion.

 

Download rapporten

 

Læs rapporten nedenfor: (Ikke kompatibel med mobiltelefoner)

Abstrakt:

Med henblik på at bruge larver af melbillen Tenebrio molitor til effektivisering af komposteringsprocessen, blev det i dette forsøg undersøgt, hvorledes det organiske affalds fugtighedsgrad påvirker T. molitors vækstrate, dødelighedsprocent og metaboliserings-effektivitet.

Larver af T. molitor blev således opdrættet på organisk affald af varierende fugtighedsgrad. To forsøgsgrupper og en kontrolgruppe med hver tre replikater, blev opstillet. Forsøgsgrupperne blev opdrættet på organisk affald, med henholdsvis 100 % og 50 % naturlig fugtighed, mens kontrolgruppen blev opdrættet på hvedeklid og havde adgang til vand i form af et vådt stykke papir.

10 gange over en periode på 31 dage, blev larverne talt og vejet. Desuden blev mediet vejet og fugtighedsgraden målt.

Resultater: Der var tendens til sammenhæng mellem T. molitors vækstrate og mediets fugtighedsgrad, således at tilvæksten steg og faldt sammen med fugtighedsgraden.Mellem T. molitors dødelighedsprocent og mediets fugtighedsgrad, var det ikke muligt at påvise nogen sammenhæng. Derudover omsatte T. molitor mere medie i forsøgene på organisk affald end i kontrolforsøget med hvedeklid, men de tog signifikant mindre på i vægt og udviklede sig langsommere.

 

Download rapporten

 

Læs rapporten nedenfor: (Ikke kompatibel med mobiltelefoner)

Abstrakt:

Dette projekt omhandlede den kannibalistiske adfærd hos det herbivore insekt, Tenebrio molitor, Linné, 1758, som blandt andet er beskrevet i reviewet ’Causes and consequences of Cannibalism in Noncarnivorous Insects’ (Richardson et al., 2010).

I projektet blev det undersøgt, om forskellige miljømæssige påvirkninger kunne fremprovokere den kannibalistiske adfærd hos larver af T. molitor. I første del af forsøget blev larverne udsat for variationer inden for fire forskellige parametre; populationstæthed, temperatur, vandtilgængelighed samt fødekvalitet.Populationstæthed blev herefter udvalgt som den ene parameter til videre undersøgelse i anden del af forsøget.

Yderligere blev en ny parameter; fødemængde valgt. Hele forsøget blev hermed designet med henblik på at kunne udføre envejs og tovejs ANOVA tests på resultaterne.

Der blev ikke fundet signifikant forskel med henblik på, at formindsket fødemængde skulle føre til forøget kannibalistisk adfærd. Der blev observeret flest tilfælde af kannibalistisk adfærd ved en populationstæthed på 60 larver i forhold til 20 og 40 larver og derved påvist højere grad af kannibalistisk adfærd ved høj populationstæthed.

 

Download rapporten

 

Læs rapporten nedenfor: (Ikke kompatibel med mobiltelefoner)